Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM/UL) DJ25B-1800

Ống mềm INox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B-1800 (tiêu chuẩn FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1200 , loại dài 1200mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1200 , loại dài 1200mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1200 , loại dài 1200mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1000 , loại dài 1000mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1200 , loại dài 1200mm.

Ống mềm nối sprinkler DJ25B-1500 loại tiêu chuẩn FM dài 1500mm

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B700/Daejin – Korea – dài 700mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea – dài 1000mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea – dài 1200mm ( FM)

Ống mềm DJ25B (FM)

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea – dài 1500mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea – dài 1800mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea – dài 2000mm ( FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM)

Đầu phun chữa cháy Protector đài loan đạt tiêu chuẩn UL, FM
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 – âm trần
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 – quay lên
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 – quay xuống

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS004 – quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 – quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS007 – quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS008 – quay ngang

Đầu phun PS002

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 – hở
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS215 – quay lên
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS216 – quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – Quay xuống

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS217 – Quay ngang

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS227 – Quay ngang

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – quay lên, K=11,5

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – quay xuống, K=11.5

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector  PS023 Quay lên K=11.5

Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS024 quay xuống