Ống mềm INox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B-700 (FM)

Ống mềm INox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B-700 (tiêu chuẩn FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-700 loại dài 700mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1000 , loại dài 1000mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1200 , loại dài 1200mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1500 , loại dài 1500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-1800 , loại dài 1800mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-2000 , loại dài 2000mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-2500 , loại dài 2500mm.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM/UL) DJ25B-3000 ,  loại dài 3000mm.

Ống mềm nối sprinkler DJ25B-700 loại tiêu chuẩn FM dài 700mm

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25B700/Daejin – Korea – dài 700mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea – dài 1000mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea – dài 1200mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea – dài 1500mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea – dài 1800mm ( FM)
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea – dài 2000mm ( FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler ( tiêu chuẩn FM)