Ống mềm Daejin – đạt Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 13455-2022

Ống mềm Daejin đạt Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN13455:2022
Ống mềm Daejin đạt Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN13455:2022

Ống mềm Daejin – đạt TCVN13455-2022.

Ống mềm Daejin đạt kiểm định PCCC – Có chứng nhận Kiểm định PCCC.

Áp lực hoạt động: theo kiểm định PCCC: 14bar / 200psi.

Chiều dài chứng nhận đạt được: 700mm, 1000mm (1 mét), 1200mm (1.2 mét), 1500mm (1.5 mét), 1800mm (1.8 mét). 2500mm (2,5 mét), 2000mm (2.0 mét), 3000mm (3.0 mét), 3500mm (3.5 mét).

Kiểu cách chứng nhận : Ống mềm PCCC- TCVN13455:2022. Loại vỏ bện Inox, và không vỏ bện Inox.

Model chứng nhận :  Ống mềm PCCC- TCVN13455:2022.

  • DJ25UB-700, DJ25UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800, DJ25UB-2000, DJ25UB-2500, DJ25UB-3000, DJ25UB-3500…
  • DJ28B-700, DJ28B-1000, DJ28B-1200, DJ28B-1500, DJ28B-1800, DJ28B-2000, DJ28B-2500, DJ28B-3000, DJ28B-3500…

Sản phẩm ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinler- đạt TCVN13455:2022 – và được thể hiện bằng chứng nhận kiểm định PCCC – bởi cục PCCC và CNCH. 

Ống mềm SPRINKLER- TCVN13455:2022.

Ống mềm Daejin- TCVN13455:2022.  Ống mềm – Cattalog Daejin- TCVN13455:2022.  Ống mềm 700mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 1000mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 1200mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 1500mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 2000mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 2500mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 1800mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 3000mm – TCVN13455:2022.  Ống mềm 3500mm – TCVN13455:2022.

Ống mềm Daejin - có kiểm định PCCC theo Tiêu chuẩn Việt Nam 13455:2022
Ống mềm Daejin – có kiểm định PCCC theo Tiêu chuẩn Việt Nam 13455:2022