Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1200mm, FM/ UL/LPCB.

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1200mm, FM/ UL/LPCB. – DaejinFlexible hose DJ25UB-1200

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1200mm ( 1.2m), UL/LPCB

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1200mm (1.2m), UL/LPCB

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1200mm ( 1.2m), UL/LPCB

                                                             Dây mềm áp lưc 16bar, dài 1200mm – UL

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1200mm – UL/LPCB/FM

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1200mm – UL/LPCB/FM

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1200mm – UL/LPCB/FM

                                                      Ống mềm DN25 – 16bar – 1200mm – UL/LPCB/FM

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1200mm – UL/LPCB/FM

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1200mm – UL/LPCB/FM

Vui lòng liên hệ : Tel: 024 22175656 Website: http://ongmemdaejin.com/  ( Daejin Flexible Hose sprinkler – Daejin Sanup Co.)