Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB. – DaejinFlexible hose DJ25UB-1000

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB

                                                               Dây mềm áp lưc 16bar, dài 700mm

Dây mềm inox DN25(1”) nối sprinkler DN15(1/2”) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB.

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB.

                                                              Ống mềm DN25 – 16bar – 1000mm – UL

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB.

Ống mềm DN25(1” – 1 inch) nối sprinkler DN15(1/2” – 1/2inch) áp lưc 16bar, dài 1000mm, UL/LPCB.

Vui lòng liên hệ : Tel: 024 22175656 Website: http://ongmemdaejin.com/  ( Daejin Flexible Hose sprinkler – Daejin Sanup Co.)