Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B-1500 dài 1500mm (FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B-1500 dài 1500mm (FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B-1500 dài 1500mm (FM)

DJ25B1500 / Ống mềm nối sprinkler

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B-1500 dài 1500mm (FM)

DJ25B1500 / Ống mềm nối sprinkler / Tiêu chuẩn FM

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B-1500 dài 1500mm (FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B-1500 dài 1500mm (FM)

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B-1500 dài 1500mm (FM)

————

Dj25UB700 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Dj25UB1000 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Dj25UB1200 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Dj25UB1500 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm DJ25Ub1500 – Chứng chỉ UL

Dj25UB1800 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Dj25UB2000 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Dj25UB2500 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Dj25UB3000 – Flexible hose sprinkler/Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Dây mềm Inox DJ25UB1800 chứng chỉ UL