Hệ số K của đầu phun Sprinkler

Hệ số K của đầu phun sprinkler được tính như nào ?

q = k*p1/2

Trong đó:

  • q là lưu lượng dòng chảy
  • k là hệ số phun của đầu sprinkler
  • p là áp lực

Chúng ta cũng có thể viết lại công thức này ở các dạng sau:

                            k = q/p11/2 

Hoặc là:

                            p = (q/k)2

Đầu phun Sprinkler có K=8.0
Sprinkler quay xuống đạt chứng nhận UL

Và đơn vị tính cho các thông số này cũng là đều khá quan trọng và không được nhầm lẫn. Thông thường có 2 hệ đơn vị cho công thức này:

– Hệ đo lường SI (hệ mét)

  • p: áp suất tính bằng đơn vị BAR
  • q = lưu lượng tính bằng đơn vị LPM (lít/phút)
  • k = hệ số phun tính bằng đơn vị LPM/BAR1/2

– Hệ đo lường Anh

  • p: áp suất tính bằng đơn vị psi
  • q = lưu lượng tính bằng đơn vị GPM (ga-lông/phút)
  • k = hệ số phun tính bằng đơn vị GPM/PSI1/2