Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler – Daejin  loại dài 700mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler – Daejin  loại dài 700mm – tiêu chuẩn FM

DJ25B700  loại dài 700mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 700mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 1000mm – tiêu chuẩn FM

DJ25B-1000  loại Ống inox dài 1000mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 1200mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 1500mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 1800mm – tiêu chuẩn FM

DJ25B-1800  loại Ống inox dài 1800mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 2000mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 2500mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 3000mm – tiêu chuẩn FM

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler- Daejin  – 3500mm – tiêu chuẩn FM

DJ25B-3500  loại Ống inox dài 3500mm – tiêu chuẩn FM