Chứng nhận và công Nghệ

một số chứng chỉ Ống mềm nối đầu phun Sprinkler, Chứng chỉ KFI ống mềm nối đầu phun , Chứng chỉ MSA ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin, Chứng chỉ ABS của ống dẻo nối đầu phun, Chứng chỉ FM của ống mềm inox nối đầu phun, Chứng chỉ UL của ống mềm nối đầu phun hãng Daejin

Chứng chỉ UL với Ống mềm nối đầu phun DJ25UB cho các kích thước 700mm 1000mm 1200mm 1500mm 1800mm..

Chứng chỉ UL và FM với ông mềm nối đầu phun DJ28UB cho các kích thước 700mm 1000mm 1200mm 1500mm

Chứng chỉ UL, MSA, KFI, ABS, LBCP với Ống mềm nối đầu phun DJ25UB – 700 , Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1000mm

Ông mềm nối đầu phun DJ25UB-1200mm, Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1500mm, Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1800mm

 

Xem thêm: converse 1970s real